Droguri

 

Id Inv

Investigatie

Pret (Lei)

 

 

4347

Amfetamine in par (AMPHAA)*

350

 

3576

Amfetamine în urina - confirmare si identificare (AMPUBU)*

350

 

3054

Amfetamine in urina - screening (AMPHU)*

65

 

2014

Amfetamine/Metamfetamine - test de screening in ser (AMPHSE)*

350

 

2018

Barbiturice in ser (BARB)*

120

 

2017

Benzodiazepine in ser (BENZ)*

450

 

3208

Benzodiazepine in urina - screening (BENZU)*

70

 

2241

Canabis (THC) in urina - screening (DROCAU)*

70

 

4947

Canabis (THC) in urina, test de confirmare GCMS (CANNUB)*

200

 

3391

Canabis in firul de par (CANHAA)*

350

 

2015

Canabis, THC in ser (CANNSE)*

450

 

3399

Cocaina in firul de par (COCHAA)*

360

 

2013

Cocaina in ser (COCA)*

450

 

3402

Cocaina in urina (metaboliti) - screening (COCUFO)*

65

 

1364

Droguri in urina**

75

 

4773

Escitalopram + metabolitul Desmetilcitalopram (ESCITA)*

350

 

3289

Fenciclidina in urina (PHCYU)*

75

 

4616

Haloperidol in ser (HALOP)*

350

 

3648

Mefedrona (4-Metilmetcatinona)*

440

 

3577

Metamfetamine în urina - test de confirmare (MAMPU)*

145

 

2019

Methadona in ser (METH)*

300

 

4617

Olanzapina si metabolitul - Desmetilolanzapina (OLAN)*

350

 

2016

Opiacee in ser (OPIAS)*

150

 

4710

Scopolamina in urina (SCOU)*

350