Toxicologie

 

Id Inv

Investigatie

Pret (Lei)

 

 

2027

Acetazolamida in sange (ACETA)*

145

 

2182

Acetona in urina (ACETU)*

187

 

2223

Acid 2-tio-tiazolidin-4-carboxilic in urina (TTCA)*

187

 

3290

Acid fenilglioxilic (PGLYU)*

85

 

2208

Acid fenilmercapturic in urina (PMER)*

339

 

2183

Acid hipuric urinar (AHIPUK)*

85

 

2209

Acid mandelic in urina (MAND)*

85

 

2184

Acid metilhipuric in urina (MHIPPU)*

200

 

2185

Acid oxalic in urina (OXAU24)*

100

 

4667

Acid trans muconic in urina*

145

 

2186

Acid tricloracetic in urina (TCLSU)*

130

 

2631

Aflatoxine B1, B2, G1, G2 (AFLAT)*

400

 

2298

Alcool metilic (metanol) in sange-EDTA (MALK)*

200

 

2187

Alcool metilic (metanol) in urina (MALKU)*

150

 

2188

Aluminiu seric (AL)*

75

 

1617

Aluminiu urinar (ALU)*

95

 

3327

Analiza firului de par (elemente toxice si minerale) - test extins (MMINPE)*

950

 

3326

Analiza firului de par (elemente toxice si minerale) - test standard (MMINPH)*

750

 

1980

Arsenic in sange (AS)*

105

 

2207

Arsenic in urina (ASU)*

105

 

2347

Aur in ser (AU)*

85

 

2910

Aur in urina (AUU)*

85

 

3551

Benzen (BZOL)*

160

 

2226

Beriliu in urina (BERU)*

339

 

4817

Bisfenol A in urina (BISPA)*

350

 

2220

Brom in ser (BR)*

100

 

1883

Cadmiu in sange (CD)*

88

 

1969

Cadmiu in urina (CDU)*

88

 

1562

Carboxihemoglobina (COHB)*

55

 5065

Cianura in sange (CYAN) 

      210

 

3305

Cipermetrin (CYMET)*

350

 

1354

Cobalt in sange (COVB)*

80

 

2231

Cobalt in urina*

75

 

3069

Cotinina in ser (COTI)*

500

 

2464

Cotinina in urina (COTIU)*

500

 

1639

Crom (CR)*

77

 

2180

Crom urinar (CRU)*

77

 

4840

DDT (Diclor-Difenil-Tricloretanul)*

350

 

4631

Diclormetan in urina (clorura de metilen) (DCLMU)*

360

 

3575

Ethylglucuronid (EtG) in ser - (metabolit al alcoolului Etilic) (EGL)*

350

 

3574

Ethylglucuronid (EtG) in urina - (metabolit al alcoolului Etilic) (EGLUUK)*

350

 

2811

Etilenglicol (EGLY)*

380

 

4890

Etilsulfat in urina (alcoolism) (ETSU)*

550

 

2191

Fenoli (liberi/conjugati) urinari (PHENU)*

85

 

1595

Fluor seric (F)*

60

 

1563

Fluor urinar *

60

 

2227

Hexaclorbenzen in sange (HCLB)*

339

  5088 Hidrocarburi aromatice policiclice in sange EDTA (PAKW)        790 
       5089 Hidrocarburi aromatice policiclice in urina (PAKU)         160 

 

1689

Iod in urina (IU)*

160

 

1767

Iod seric (I)*

150

 

1959

Mangan in sange (MNVB)*

350

 

2062

Mangan in urina (MNU)*

90

 

3736

Mercur in par (HGH)*

270

 

1357

Mercur in sange (HG)*

98

 

1713

Mercur urinar*

90

 

2110

Methemoglobina (METHB)*

75

 

1433

Methemoglobina urinara*

75

 

2192

Metiletilcetona in urina (MEKETU)*

339

 

2224

Metilformamida in urina (DMFU)*

187

 

4479

Molibden in sange heparinat (MOE)*

100

 

4478

Molibden in ser (MO)*

100

 

3357

Morfina in firul de par (MORPH)*

350

 

3354

Morfina in ser (MORP)*

350

 

3356

Morfina/Heroina in urina - confirmare (MORPUB)*

350

 

3355

Morfina/Heroina in urina - Screening (MORPU)*

60

 

1696

Nichel in sange (NI)*

100

 

2181

Nichel urinar *

100

 

2221

Orto-cresol in urina (KRESU)*

137

 

2342

Paladiu in materii fecale (PDST)*

90

 

2911

Paladiu in urina (PDU)*

350

 

2912

Platina in urina (PTU)*

350

 

1437

Plumb in sange (PB)*

60

 

1436

Plumb urinar (PBKREA)*

60

 

2909

Staniu in urina (SNU)*

350

 

2219

Stibiu in urina*

63

 

2210

Stiren in sange (STYR)*

339

 

2229

Telur in urina *

339

 

3425

Tetrahidrofuran in urina (THF) (THFUU)*

350

 

1970

Thaliu in ser (TL)*

140

 

1971

Thaliu in urina *

90

 

2193

Tiocianati in ser (TCYA)*

339

 

2194

Tiocianati in urina (TCYAU)*

339

 

2225

Tricloretanol in urina*

187

 

2211

Vanadiu in urina*

68

 

3420

Vanadiu*

100

  5092 Xilen in sange (XYLL)       400